Zo maken wij het verschil

BEKIJK EEN AANTAL VAN ONZE PROJECTEN IN HET VELD.
Ons werk voor de allerarmsten begon met medische zorg, maar al snel werd duidelijk dat het leven van mensen alleen blijvend kan worden verbeterd als tegelijkertijd ook andere problemen worden aangepakt. Alleen op die manier kan de cirkel van armoede worden doorbroken. Hieronder een selectie van de hulp die wij deze geïsoleerde gemeenschappen in Bangladesh bieden.

Hopspital ship - One of Friendship's Projects out in the field

Gratis medische zorg op onze ziekenhuisboten

Toegang tot medische zorg is een fundamenteel mensenrecht. Toch hebben de allerarmsten in de geïsoleerde gebieden van Bangladesh nauwelijks of geen toegang tot medische zorg. Mensen overlijden onnodig aan ziektes die gemakkelijk te voorkomen of te genezen zijn. Onze Friendship ziekenhuisboten zijn vaak hun enige hoop.

LEES MEER >

Medische Kampen

Staar, gespleten gehemelte, horrelvoet en verbrande ledematen zijn enkele van de vaak voorkomende aandoeningen onder de Char bewoners. Regelmatig organiseren wij op onze ziekenhuisboten gratis gezondheidskampen met lokale en internationale specialisten die deze patiënten komen behandelen en opereren.

Cataract operations - Friendship NGO project in the field
Cervical Cancer screening - Friendship NGO project in the field

Baarmoederhalskanker Programma

Er is een groot gebrek aan zorg en aandacht voor baarmoederhalskanker in moeilijk bereikbare gebieden, terwijl de ziekte zeker voorkomt bij Bengaalse vrouwen. Wij zijn trots op de rol van Friendship bij de voorlichting over- en de behandeling van deze ziekte. Friendship’s baarmoederhalskanker programma heeft ervoor gezorgd dat in 2015,  16,910 vrouwen zijn onderzocht. Bij 265 werd een voorstadium van kanker ontdekt dat simpel en effectief kon worden behandeld. 

Vaccinatie van kinderen

Omdat de afgelegen Char gebieden zo moeilijk bereikbaar zijn, hebben kinderen vaak geen toegang tot essentiële zorg die elders vanzelfsprekend is. In samenwerking met de Bangladesh Governement Health Authority heeft Friendship het mogelijk gemaakt dat in 2015, 9,500 kinderen het volledige vaccinatieprogramma hebben doorlopen.

Child immunisation - Friendship NGO project in the field
Solar powered lighting - Friendship NGO project in the field

Goedkope verlichting op zonne-energie

Met gebruik van moderne technologie heeft Friendship een schoon, duurzaam en goedkoop zonnepaneel ontwikkeld dat als krachtbron kan dienen voor een verlichtingssysteem.  Het systeem is speciaal ontworpen om de traditionele lichtbron op het platteland van Bangladesh, de kerosine lamp, te vervangen. De kerosine lamp is ongezond in kleine ruimtes, inefficiënt en maar al te vaak de oorzaak van branden en brandwonden. Friendship’s Solar Home System is net zo goedkoop in gebruik als de kerosine lamp en heeft daarbij vele andere voordelen die het leven van de Char bewoners duurzaam verbeteren.

LEES MEER >

Zelfstandigheid voor vrouwen door training in weven, kleren maken en borduren

Friendship geeft kwetsbare vrouwen in de Chars de kans om bij te dragen aan het inkomen van hun huishouden, of zelfs om volledig zelfstandig te worden. Door deze vrouwen beroepstraining te geven en ze de gelegenheid te bieden een inkomen te verdienen, krijgen ze meer zelfrespect, kunnen zich ontwikkelen en gaan er deuren voor hen open die anders gesloten zouden blijven.

LEES MEER >

Empowering women - Friendship NGO project in the field
Fishermens project - Friendship NGO project in the field

Vissers helpen hun inkomsten te verbeteren

Vissen in de baai van Bengalen is een hachelijke onderneming. Door de extreme weersomstandigheden worden boten en gereedschap regelmatig vernield of beschadigd en dat brengt inkomens en levens in gevaar. De visserij is een onzeker bestaan. Het inkomen is afhankelijk van de dagelijks veranderende marktprijs voor vis. Al generaties lang zoeken de vissers in moeilijke tijden hulp bij lokale geldschieters en raken verstrikt in een web van permanente schuld: omdat hun inkomen onvoldoende is om de hoge rente en de leensom terug te betalen kunnen ze niet anders dan opnieuw geld lenen. In nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap streeft Friendship ernaar de vissers en hun families te bevrijden van schulden en te helpen bij het ontwikkelen van een eerlijk inkomen.

Boeren adviseren en opleiden om productieopbrengsten te vergroten.

In de kwetsbare  omgeving van de Chars, is het de prioriteit van iedere boer te zorgen dat er eten op tafel komt voor zijn eigen familie. Oorspronkelijk lag de focus van Friendship’s agricultural project daarom bij het streven naar een zekere voedselvoorziening. Omdat in de afgelopen jaren de voedselvoorziening in het gebied is verbeterd, helpt Friendship de boeren nu ook bij diversificatie van gewassen,  verhogen van de productiviteit en verkopen van de producten tegen een eerlijke prijs.

Sustainable Economic Development - Friendship NGO project in the field
Helping vicitms after flooding and other natural disasters - Friendship NGO project in the field

Families helpen bij wederopbouw na een natuurramp

Herstel na een natuurramp is een lang en moeilijk proces. Friendship helpt gemeenschappen door het organiseren en financieren van de wederopbouw van huizen en leefomgeving. Wij streven hierbij altijd naar een verbeterde infrastructuur die beter bestand is tegen natuurrampen. Ook helpen wij gemeenschappen zich te verzekeren van geld en steun die door de overheid beschikbaar is gesteld.

LEES MEER >

Bestrijden van Analfabetisme onder volwassenen

Friendship’s Literacy Program geeft volwassenen een tweede kans op een opleiding. Na voltooiing van het 8 maanden durende programma kunnen studenten lezen, schrijven en eenvoudig rekenen. Als het programma is doorlopen, moedigen wij studenten aan één van onze beroepstrainingen te volgen (weven, kleding maken, borduren) of zich op te geven voor een programma verzorgd door de overheid of een andere NGO.

LEES MEER >

Improving adult literacy - Friendship NGO projects in the field
The right to an education - Friendship NGO project in the field

Scholen bouwen waar geen overheidsscholen zijn.

Friendship is trots op haar 78 zelfstandige scholen voor kinderen in de moeilijk bereikbare gebieden van Bangladesh. De schoolgebouwen zijn gemakkelijk te demonteren en te verhuizen in het geval van een natuurramp. Er wordt gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen, zoals zonnepanelen, bij het opwekken van elektriciteit.

LEES MEER >

Eten en medische hulp als het noodlot toeslaat

Friendship’s team reageert snel en werkt goed samen met andere organisaties. Wij bieden direct hulp als het noodlot toeslaat. Onze prioriteiten zijn: Schoon drinkwater, voedsel, onderdak, en medische hulp. Wij onderzoeken hoeveel mensen gewond zijn en hoeveel mensen daadwerkelijk hulp nodig hebben,  op basis daarvan zorgen wij voor de verspreiding van voedselpakketten en basis benodigdheden.

Distribution of flood relief aid - Friendship NGO project in the field
Sources of clean water - Friendship NGO project in the field

Zorgen dat families toegang hebben tot veilig drinkwater

Onze waterzuiveringsinstallaties kunnen water filteren van iedere bron die vervuild zou kunnen zijn. Zo zorgen wij voor veilig drink water. Wij voorzien ook lokale gemeenschappen van veilig drinkwater door het slaan van diepe waterputten.

LEES MEER >

Juridisch advies voor de allerarmsten

In de Chars heeft Friendship juridische loketten geopend, bemand met juridische en bestuurlijke medewerkers. Zij geven advies en leggen contact tussen het slachtoffer en de juiste juridische of administratieve dienst. Onze juridisch medewerkers zijn tevens bemiddelaars. Zij adviseren Char bewoners bij juridische en administratieve problemen en helpen hen de problemen buiten de rechtszaal op te lossen.

Preserving Cultural heritage - Friendship NGO project in the field

Traditionele scheepsbouwtechnieken vastleggen voor het nageslacht

De scheepsbouwers van Bangladesh dragen hun vaardigheden mondeling over van generatie op generatie. Er zijn geen geschreven documenten die deze oude technieken beschrijven. Friendship werkt met de laatste overgebleven houtbewerkers die dit oude vak nog beheersen en kunnen overdragen, met als doel het behouden en documenteren van dit nationale erfgoed.

LEES MEER >

How we make a difference

EXPLORE A SELECTION OF OUR PROJECTS IN THE FIELD.
Our work with the poor began with Healthcare, but it soon became clear that to make a lasting impact on people’s lives we had to resolve other issues at the same time to break the cycle of poverty. Below is a selection of some of the services and help we offer communities in otherwise inaccessible areas of Bangladesh.

Free healthcare on our Hospital Ships

Access to healthcare is a fundamental human right and yet the poor living in remote areas of Bangladesh do not have proper access to medical services. People die from easily preventable diseases. Friendship’s hospital ships are often the only hope people have of receiving medical aid.

LEARN MORE >

Medical Health Camps

Cataracts, cleft palate, club foot and burn contractures are some of the conditions seen frequently amongst the char inhabitants. We organize regular free health camps where specialists (local and foreign) operate and treat these patients in our hospital ships.

Cervical Cancer Programme

There is a huge lack of care for cervical cancer in hard to reach areas although it is prevalent among Bangladeshi women. We are proud to play a part in raising awareness and helping treat the disease. In 2015, Friendship screened 16,910 women and 265 were treated for pre-cancerous lesions under our Cervical Cancer programme.

Immunisation of Children

Difficulties in accessing the remote char areas often mean that children miss out on receiving vital healthcare services that are available elsewhere. In cooperation with the Bangladesh Government Heath Authority, we facilitated full vaccination coverage of 9,500 eligible children in 2015.

Low cost solar-powered lighting

Using modern technology, Friendship has developed a clean, environmentally friendly and low-cost solar panel that powers a lighting system. It is adapted to suit the needs of the char dwellers and is designed to replace the traditional source of lighting in the poor rural areas of Bangladesh, the kerosene lamp. The kerosene lamp is inefficient, unhealthy in closed spaces and a dangerous source of fires and burns. Friendship’s Solar Home System operates at the same cost to the user as the kerosene lamp and brings with it other advantages that greatly improve living standards.

LEARN MORE >

Empowering women through training in weaving, tailoring and embroidery

Friendship gives vulnerable women in the chars the opportunity to contribute to the income of their household or even achieve self-reliance. By providing them with training and the opportunity to earn their own income, these women can immediately establish their own identity, achieve personal growth and enrich their lives by opening doors that were previously closed to them.

LEARN MORE >

Helping fishermen improve their business

Fishing in the Bay of Bengal is a hazardous occupation. Extreme climatic conditions can damage and destroy boats and equipment and place livelihoods and lives at risk. Business is unstable because income depends on the fluctuating prices of fish in the market. Fishermen have been forced over generations to turn to local moneylenders for help and become trapped in permanent debt, as their income is insufficient to repay the high interest charges and loan capital. With the help of strong community involvement, we strive to liberate fishermen and their families from their debts to moneylenders, and to help create opportunities for them to generate a fair income.

Advising and training farmers on how to improve production yields

In the precarious environment of the chars, the first concern of the rural farmer is to provide food for his own family. Initially, the main focus of Friendship’s agricultural project was to help farmers achieve food security. As people’s access to food has improved over time, the focus has now been extended to assisting the farmers to diversify their crops, increase productivity and earn income by selling their produce.

Helping families rebuild after natural disasters strike

Recovering after a natural disaster is a lengthy and difficult process. We strive to assist communities in rebuilding their homes and livelihoods by helping arrange and finance rebuilding efforts. When rebuilding, we aim to create an infrastructure that is more durable when faced with natural disasters. We also help communities obtain the services and support made available by the government.

LEARN MORE >

Adult literacy programs

We offer adults a second chance at education thanks to our 8-month adult literacy program. Our priority is to ensure students can read, write and do basic calculations by the end of the program. Once the course is complete, we encourage students to attend our vocational training program (where they can learn trades such as weaving and tailoring) as well as other programs run by the government or other NGOs.

LEARN MORE >

Building schools in remote areas where there are no government schools

Friendship is proud to have successfully established 78 self-sufficient schools for kids in remote areas of Bangladesh. These schools are easily dismantled and relocated in the event of a natural disaster and use innovative solutions, including solar panels, to generate electricity.

LEARN MORE >

Providing food and emergency medical aid when disasters strike

Friendship’s teams act quickly and work together with other organisations to provide immediate relief when disasters strike. Our priorities are to provide food, shelter, access to clean water and immediate healthcare. We survey how many people are injured and how many people will need relief, we then distribute emergency food packs and provide basic essentials.

Ensuring families have access to safe drinking water

Our water treatment plants provide a reliable source of safe drinking water by cleaning any sources of water that might have been contaminated. We also ensure safe drinking water is supplied to local communities by installing deep tube wells.

LEARN MORE >

Providing legal advice to those in need

We establish legal booths in the chars, staffed by Paralegals and Governance Aides. They provide legal solutions and build links between the victim and the appropriate legal service provider. Our Paralegals maintain a mediation practice and advise char dwellers on how to handle legal or administrative problems. They also help community members solve problems without going to court.

Recording boat-building skills for posterity

Bangladesh’s boat-building skills are passed down orally from one generation to the next. There are no written records documenting these ancient techniques. We work with the last remaining carpenters able to transmit their ancestral technical skills, with the aim of documenting and preserving this national heritage.

LEARN MORE >

“The poor cannot afford poor solutions”

Runa Khan (founder of Friendship)

“Our experience in the field has shown that gaining the trust of the communities in which we operate is a key component of success. Trust can only be built up over time by providing consistent and reliable quality services and earning the respect of the people we work for. Friendship doesn’t work through short-term projects, but ensures its commitment to the communities on a long term basis.”

Runa Khan, Oprichter en CEO van Friendship Bangladesh